Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Giáo án điện tử - Hướng dẫn cơ bản về lắp đặt giàn giáo

Đây là các hướng dẫn cơ bản và mô phỏng về nghề lắp dặt giàn giáo.

An toàn trong lắp đặt giàn giáo

Hướng dẫn cơ bản về lắp đặt giàn giáo

Mô phỏng mô hình giàn giáo ống

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?