Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK
Sứ mệnh trồng người cao cả tại Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP - Athen

Trung tâm đào tạo nghề Quốc Tế HSP- Athen là nơi đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ hiện đại tiếp cận với tiêu chuẩn chất lượng, tay nghề trong khu vực và quốc tế.

Sứ mệnh trồng người cao cả tại Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP - Athen

Trung tâm đào tạo nghề Quốc Tế HSP- Athen là nơi đào to ngun nhân lc có phm cht, tư cách đo đc tt; có trình đ chuyên môn cao v các lĩnh vc k thut, công ngh hin đi tiếp cn vi tiêu chun cht lượng, tay ngh trong khu vc và quc tế.


Trung tâm là nơi đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ hiện đại tiếp cận với tiêu chuẩn chất lượng, tay nghề trong khu vực và quốc tế - See more at: http://hspro.com.vn/vi/dao-tao/Su-menh/SU-MENH-24/#sthash.OCcLKmnA.dpuf
Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?