Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Sứ mệnh trồng người cao cả tại Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP - Athen

Sứ mệnh trồng người cao cả tại Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP - Athen

Trung tâm đào tạo nghề Quốc Tế HSP- Athen là nơi đào to ngun nhân lc có phm cht, tư cách đo đc tt; có trình đ chuyên môn cao v các lĩnh vc k thut, công ngh hin đi tiếp cn vi tiêu chun cht lượng, tay ngh trong khu vc và quc tế.


Trung tâm là nơi đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ hiện đại tiếp cận với tiêu chuẩn chất lượng, tay nghề trong khu vực và quốc tế - See more at: http://hspro.com.vn/vi/dao-tao/Su-menh/SU-MENH-24/#sthash.OCcLKmnA.dpuf

Nhiệm vụ chiến lươc

Nhiệm vụ chiến lươc

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kĩ thuật tay nghề ở nhiều cấp độ khác nhau, phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự phát triền kinh tế xã hội

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?