Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Hướng dẫn an toàn lao động

07-11-2015

Hướng dẫn cơ bản về an toàn lao động cho các cộng nhân làm việc tại các công ty. Đây là các tai nạn thường có khả năng xảy ra rất cao vì vậy cần đặc biệt chú ý.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?